ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ප්‍රාදේශීය සභා වෙබ් අඩවියලෙස මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභා වෙබ් අඩවිය ශ්‍රී ලංකාවේ වෙබ් අඩවි ඉතිහාසයට එකතු කිරිමට හැකිවීම පිළිබඳව මා පෞද්ගලිකව ආඩම්බර වන්නෙම්.  ඒ සදහා කැපවීමෙන් කටයුතු කළ මාගේ කාර්යය මණ්ඩලයටත්, ඒ සඳහා නන් අයුරින්  සහාය දැක්වූ සියලු දෙනාටත් මාගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුදකර සිටින්නෙමි.  තොරතුරු තාක්ෂණය යොදා ගනිමින් ඵලදායි සේවාවක් මෙන්ම, බල ප්‍රදේශයෙන් පිටත සිටින ජනතාවට මොනරාගල ප්‍රාදේශීය සභාව පිළිබඳ අදහසක් ලබාදීමට මෙම වෙබ් අඩවිය තුළින් හැකිවෙතැයි අපේක්ෂා කරන අතර, අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිසි ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමි.

“දේශබන්ධු” ආර්.එම්.රත්නවීර,

සභාපති,

ප්‍රාදේශීය සභාව,

මොනරාගල.

Go to top