ඉරිදාපෙබ25

2011 - 2012 උෟව පළාත් ඵලදායිතා සමිමාන උලෙල

2011 - 2012 උෟව පළාත් ඵලදායිතා සමිමාන උලෙල

ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධානලේකමි (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද ඌව පළාත් පලදායිතා සමිමාන 2011-2012 තරඟයේ පළාත් පාලන මටිටමේ විශේෂ කුසලතාවය මොනරාගල ප්‍රාදේශිය සභාව හිමි කරගනී. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශිෂ්ඨතම පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ලබා දුන් කිර්තිය වෙනුවෙන් ඒ සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කල සභාලේකමි ඇතුලු නිලධාරි මණ්ඩලයට සහ සේවක මණ්ඩලයට ගරු සභාපතිතුමා ඇතුලු මන්ත්‍රි මණ්ඩලයේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කර සිටී.

Rate this item
(0 votes)
Login to post comments
Go to top