2011 - 2012 උෟව පළාත් ඵලදායිතා සමිමාන උලෙල

ඌව පළාත් නියෝජ්‍ය ප්‍රධානලේකමි (පිරිස් හා පුහුණු) කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද ඌව පළාත් පලදායිතා සමිමාන 2011-2012 තරඟයේ පළාත් පාලන මටිටමේ විශේෂ කුසලතාවය මොනරාගල ප්‍රාදේශිය සභාව හිමි කරගනී. මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ විශිෂ්ඨතම පළාත් පාලන ආයතනය බවට පත්වෙමින් ලබා දුන් කිර්තිය වෙනුවෙන් ඒ සඳහා කැපවීමෙන් කටයුතු කල සභාලේකමි ඇතුලු නිලධාරි මණ්ඩලයට සහ සේවක මණ්ඩලයට ගරු සභාපතිතුමා ඇතුලු මන්ත්‍රි මණ්ඩලයේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කර සිටී.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ ජන්ම දිනය හා පදවි ප්‍රාප්තිය   වෙනුවෙන්  වාර්ෂිකව පවත්වන දැයට සෙවන ජාතික රුක්රෝපන වැඩසටහන මෙවරත් ප්‍රාදේශිය සභාවේ ගරු සභාපති  ආර්.එමි.රත්නවීර මැතිතුමාගේ සහ ගරු මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ ප්‍රධානත්වයෙන් ,යළි පිබිදෙමු ව්‍යාපෘතියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමියගේ සහ වන සංරක්ෂන දෙපාර්ථමේන්තුව , කාෂිකර්ම දෙපාර්ථමේන්තුව සහ ප්‍රාදේශිය සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගිත්වයෙන් 2012.11.15 දින ප්‍රාදේශිය සභාවේ කොමිපොස්ටි ව්‍යාපෘතියේදි පවත්වන ලදි.  අඹ,කොස්,දොඩමි,කුඹුක් සහ මොනරමල් ආදි පැල  50 පමන එදින රෝපනය කරන ලද අතර, සොබා පදනම , වන සංරක්ෂන දෙපාර්ථමේන්තුව සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්ථමේන්තුව පැල ලබා දෙන ලදි.

පිටබැද්දර ප්‍රාදේශිය සභාවේ ගරු සභාපති අනිල් වීරමන් මැතිතුමා, ගරු මන්ත්‍රී මණ්ඩලය සහ කාර්ය මණ්ඩලය 2012.11.24 වන දින මොණරාගල ප්‍රාදේශිය සභාවේ කොමිපොස්ට් ව්‍යාපෘති‍යේ ක්ශේත්‍ර චාරිකාවක නිරත විය. මේ සදහා 60 කට වැඩි පිරිසක් එක්ව සිටි අතර මොණරාගල ප්‍රාදේශිය සභාවේ නිල වෙබි අඩවිය ඔස්සේ ලබා ගත් තොරතුරු වලට අනුව ඔවුන්ගේ වාර්ෂික ක්ශේත්‍ර චාරිකාවට මොණරාගල ප්‍රාදේශිය සභාවේ කොමිපොස්ටි ව්‍යෘපෘතිය ද නැරඹීමට යොදාගත් බව එම ප්‍රාදේශිය සභාවේ නිලධාරියෙක් ප්‍රකාශකරන ලදි. පිටබැද්දර ප්‍රදේශිය සභාව මේ වන විට කොමිපොස්ටි ව්‍යාපෘතියක් ආරමිභ කිරීමට මුලික කටයුතු සිදු කරමින් සිටින බවත් එම ව්‍යාපෘතිය සැලසුමි කිරීමේදි දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති වල තත්වය  හා ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබද අදහසක් ලබා ගැනීම වැදගත් වන හෙයින් මෙම ක්ශේත්‍ර චාරිකාව අතිශය වැදගත් වූ බව ගරු සභාපතිතුමා විසින් ප්‍රකාශ කරන ලදි. එසේම ආකර්ශනීය අන්දමින් ප්‍රාදේශිය සභාව පිළිබද සියලු තොරතුරු අන්තර්ගත වන පරිදි නිර්මානය කර ඇති මොනරාගල ප්‍රාදේශිය සභාවේ නිල වෙබි අඩවිය අනෙකුත් පළාත් පාලන ආයතනවලටද ආදර්ශයක් බව තව දුරටත් ප්‍රකාශකරන ලදි.

Go to top